Mytylschool De Trappenberg - SO - Algemeen

Basisonderwijs SO:
Algemeen

De leerlingen die de SO afdeling van Mytylschool De Trappenberg bezoeken, zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, die gebruik maken van 'speciaal onderwijs', cluster 3. Zij hebben een lichamelijke en/of meervoudige beperking die zo van invloed is op hun functioneren, dat het 'regulier onderwijs' onvoldoende aansluit bij hun (leer)mogelijkheden. Ook zijn er leerlingen die langdurig ziek zijn, waardoor ze een beperkt aantal lesuren kunnen meemaken.


De organisatie en aanpak van het regulier onderwijs schiet voor deze leerlingen te kort om goed te kunnen (door)leren. De leerlingen zijn aangewezen op Speciaal Onderwijs. Ons onderwijs houdt dan ook rekening met de uiteenlopende problemen waarmee de leerling te maken kan hebben.

 

Verschillende doelgroepen in het SO

Kenmerkend voor de leerlingen is, dat hun lichamelijke en/of meervoudige beperking van invloed is op alle aspecten van hun ontwikkeling.
In het SO onderscheiden we drie doelgroepen:

 

  1. Leerlingen met een lichamelijke beperking of langdurige ziekte. Voor hen betekent dit dat de lichamelijke beperking of ziekte een ‘voorliggende handicap’ is: een handicap waar op school in het algemeen en bij het leren in het bijzonder op verschillende manieren rekening mee moet worden gehouden.
  2. Leerlingen met een meervoudige handicap. Bij hen is er een combinatie van beperkingen op lichamelijk en verstandelijk gebied. Deze leerlingen functioneren blijvend op een relatief laag ontwikkelingsniveau, waarmee in de totale (school)begeleiding rekening moet worden gehouden.
  3. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Bij hen is er sprake van complexe, ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Deze leerlingen hebben een intensieve interdisciplinaire begeleiding nodig .

 

De meeste van onze leerlingen zijn revalidant bij het Revalidatiecentrum De Trappenberg (Merem). Het onderwijs op school vindt plaats in nauwe samenwerking met het revalidatiecentrum en we werken volgens het uitgangspunt “één kind, één plan”. Dit houdt in dat onderwijsmensen en therapeuten samen werken aan de ontwikkeling van de leerling.

 

Uitgangspunt voor het bepalen van de onderwijsbehoefte van de leerling

Voor de verschillende verwachtingen en bijbehorende onderwijsbehoeften voorzien we in drie leerstromen:

 

  • EMB: de ernstig meervoudig beperkte leerlingen.

  • ZML: zeer moeilijk lerende leerlingen

  • SBO: Speciaal basisonderwijs

     

De onderwijsverwachtingen worden per leerling geformuleerd in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het Ontwikkelperspectief plaatst de leerling in één van de drie leerstromen.

 

Het ontwikkelperspectief geeft aan wat de school verwacht van de stand van de ontwikkeling van de leerling bij het verlaten van de SO-afdeling. Op welk niveau (qua leren, denken, uitvoeren, participeren) zal de leerling functioneren aan het einde van het SO en wat is de uitstroombestemming? Wat is de deskundige inschatting van ouders en professionals over de ontwikkeling van de leerling op de leeftijd van 12 á 13 jaar?


Binnen elke leerstroom kennen we drie arrangementen: basisarrangement, verdiept en intensief arrangement. Alle leerlingen volgen het basisarrangement behorend bij de leerstroom. Als ze meer begeleiding nodig hebben volgen ze een intensief arrangement. Als leerlingen meer aankunnen dan het basisarrangement volgen ze een verdiept programma voor één of meerdere ontwikkelingsgebieden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het SO kunt u contact met ons opnemen via 035-6915237.


U kunt ook een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school.