Mytylschool De Trappenberg - Voortgezet Onderwijs: VSO Dagbesteding/Arbeidstoeleiding (DA)

Voortgezet Onderwijs:
VSO DA

De afdeling VSO Dagbesteding/Arbeidstoeleiding (DA) biedt leerroutes aan op diverse niveaus. De leerroutes leiden op tot de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid. Het onderwijsprogramma bereidt de leerling voor op de maatschappij. Een maatschappij waarin de leerling actief handelt, afspraken maakt, taken uitvoert en vrije tijd invult. Kortom een maatschappij, waarin de leerling zo zelfstandig mogelijk functioneert.


De school is ingericht als oefenmaatschappij. Hierin maakt de leerling zich alle aspecten van de maatschappij eigen door zelf te handelen. In speciaal ingerichte leer-werkplekken zoals de schoolwinkel en ons theehuis de T-berg oefenen de leerlingen hun vaardigheden in de praktijk. Hun opgedane kennis uit de vakken Nederlands mondeling, lezen, schrijven en rekenen wordt hier direct toegepast.

 

Ontwikkelingsperspectief en leerroute

Het ontwikkelingsperspectief geeft het verwachte niveau van de leerling aan het eind van het schooljaar en aan het eind van de schoolloopbaan aan. Het ontwikkelingsperspectief en de daarbij behorende leerroute worden vermeld in het ontwikkelingsperspectief plan en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.


Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is leidend voor de te volgen leerroute. De doelstellingen die behoren bij de diverse leerroutes staan beschreven in het Leerling Volg Systeem. We werken planmatig gedurende de hele schoolloopbaan met de leerling aan deze doelen. Met het oog op de toekomst werken we met de leerling aan de volgende competenties:

 

 • cognitieve competenties, zoals lezen, schrijven, rekenen, ICT
 • leergebiedoverstijgende competenties, zoals sociale vaardigheden
 • voorbereiding op dagbesteding en arbeid

 

Indeling van de opleiding

De opleiding beslaat 6 leerjaren, opgebouwd volgens onderstaande structuur:

 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

In de onderbouw maakt de leerling kennis met de werkwijze en alle aspecten van het onderwijsprogramma van het VSO. In het eerste jaar wordt het ontwikkelingsperspectief en de daarbij behorende leerroute vastgesteld en eventueel bijgesteld. Aan het eind van de onderbouw wordt een arbeidsinteressetest afgenomen. Het doel van de test is om de leerling te leren de eigen interesses af te zetten tegen de eigen mogelijkheden.

 

Middenbouw (leerjaar 3 en 4)

In de middenbouw wordt met de leerling en de ouder(s) het gesprek gestart over de daadwerkelijke uitstroom aan het einde van de schoolloopbaan. Aan de hand van de vorderingen op de betreffende leerroute ontstaat een steeds specifieker beeld m.b.t. deze uitstroom.

 

Bovenbouw (leerjaar 5 en 6)

Het onderwijs in de bovenbouw richt zich op de individuele uitstroom van de leerling.
In het leerwerkbedrijf wordt specifiek aandacht besteed aan de vakgebied overstijgende competenties en de leerlijn Voorbereiding op dagbesteding en arbeid.
De leerling wordt niet getraind op één specifiek vak, maar wordt opgeleid tot deelname aan de maatschappij in al zijn facetten.

 

Organisatie van de opleiding

De leerling volgt vijf dagdelen per week les in de eigen stamgroep. In deze tijd volgen de leerlingen vooral de cognitieve vakken. De indeling van de groepen gebeurt op grond van het niveau van sociaal-emotioneel functioneren en cognitief functioneren.

 

In leerjaar 1 tot en met 4 werkt de leerling ‘s middags volgens een vast rooster in de praktijkvakken, zoals koken en techniek.

 

In leerjaar 5 en 6 werkt de leerling gedurende vier dagdelen op een speciaal ingerichte leerwerkplek, het zgn. Werkbedrijf.

 

Het vakkenpakket

Leervaardigheden Algemeen Vormend Onderwijs

 • Nederlands
 • Communicatie
 • Rekenen
 • Engels
 • Kennisgebieden
 • ICT-vaardigheden
   

Leervaardigheden Vakgebieden - Leerjaar 1, 2, 3 en 4 (onderbouw/middenbouw)

Leerwerkplekken

 • Winkelpraktijk
 • Kantoorpraktijk
 • Horecapraktijk

 

Stage (vanaf de middenbouw)

 • interne stage
 • externe leer-stage

Praktijkvakken

 • Techniek
 • Zorgvakken / Koken
 • Groenvoorziening, Plant- en Dierverzorging
 • Beeldende vorming
 • Cultuureducatie
 • Maatschappijleer
   

Leervaardigheden Vakgebieden - Leerjaar 5 en 6 (bovenbouw)

Leerwerkplekken

 • Werkbedrijf
 • T-Berg

 

Stage

 • interne stage
 • externe stage: oriëntatiestage en plaatsingsstage

Vak:
Maatschappelijke oriëntatie:

 • Oriëntatie op wonen/werken/vrije tijd
 • Cultuureducatie
 • Sociale redzaamheid

 

Stages

Vanaf de Middenbouw volgen de leerlingen enkele stages. De stages vinden zowel binnen als buiten de school plaats.

 

Verslaglegging

Verslaglegging van de resultaten gebeurt in de Portfolio en in de halfjaarlijkse rapportage.

 

Opleidings- en vervolgtraject

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het opleidingstraject.

 

Klik voor een vergroting

 

Tabel Opleidings- en vervolgtraject ZML/MG (Klik voor een vergroting)

 

 

In de pauze

Links

pijl Website BOSK